Algemene voorwaarden

Artikel 1. Eigen risico en aansprakelijkheid
1.1. Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico. Bij twijfel aan zijn of haar gezondheid wordt de deelnemer geadviseerd om een huisarts of specialist te raadplegen.
1.2 YogaPraktijk Elisabeth aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiele of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer.
1.3 YogaPraktijk Elisabeth is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer.
1.4 Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van YogaPraktijk Elisabeth, dienen te worden vergoed.

Artikel 2: Lidmaatschap
2.1 De deelnemer koopt een leskaart waarmee hij/zij kan deelnemen aan de yogalessen.
2.2 Indien deelnemer geen gebruik maakt van het recht van deelneming aan de lessen, vindt er geen restitutie plaats van het lesgeld.
2.4 Indien deelnemer niet bij de les aanwezig kan zijn en zich heeft afgemeld (uiterlijk twee uur voor aanvang van de les) kan de les worden ingehaald tot uiterlijk 2 maanden daarna. Dit gebeurt altijd in overleg met YogaPraktijk Elisabeth, bij voorkeur per email.

Artikel 3: Betaling en Opzeggen
3.1 Facturen van YogaPraktijk Elisabeth hebben de betalingstermijn van 14 dagen vanaf factuurdatum zoals vermeld op de door deelnemer ontvangen factuur.  De factuur moet in ieder geval betaald zijn voor aanvang van de lessen.
3.2 Indien de deelnemer de betalingsverplichtingen niet kan nakomen heeft YogaPraktijk Elisabeth het recht de deelnemer uit te sluiten van deelname met behoud van de betalingsverplichting(en) van deelnemer aan YogaPraktijk Elisabeth. YogaPraktijk Elisabeth behoudt het recht zowel administratieve als juridische kosten aan de deelnemer door te rekenen bij niet tijdige betaling.
3.3 De prijzen zoals vermeld op de website kunnen tussentijds worden aangepast. Deelnemers worden hiervan tijdig op de hoogte gesteld. Indien een deelnemer het met deze verhoging niet eens is dan bestaat de mogelijkheid voor de deelnemer het lopende abonnement te beëindigen met inachtneming van de geldende opzegtermijn. Deelnemer dient wel aan alle voorgaande betalingsverplichtingen te hebben voldaan.

Artikel 4: Yogamatten & Kussens
4.1 Voor alle yogalessen kan een deelnemer gebruik maken van een yogamat & kussen van YogaPraktijk Elisabeth.

Artikel 5: Feestdagen, vakantie en annulering lessen
5.1 Op feestdagen is YogaPraktijk Elisabeth gesloten. Dit zal tijdig worden gecommuniceerd via e-mail en worden vermeld op de website. yogalessen die komen te vervallen vanwege feestdagen kunnen binnen 2 maanden worden ingehaald.
5.2 Sluiting van YogaPraktijk Elisabeth wegens vakantie zal tijdig worden gecommuniceerd per website.
5.3 Indien deelnemer langer dan 4 weken op vakantie gaat, kan de leskaart in overleg met YogaPraktijk Elisabeth voor bepaalde tijd worden opgeschort.
5.4 Wanneer er onverwachts een les komt te vervallen wegens onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld bij ziekte of ongeval van docent) dan kan deelnemer de les tot maximaal 2 maanden na datum inhalen.

6. Zwangerschap of ziekte
6.1 Bij ziekte kan in overleg met YogaPraktijk Elisabeth het lidmaatschap voor bepaalde tijd worden opgeschort.
Indien deelnemer toch wenst deel te nemen aan de yogalessen is dit geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid.
6.2 Indien deelnemer wegens zwangerschap wil stoppen met de yogalessen geldt er een opzegtermijn van één maand.

7. Wijzigingen lesrooster, prijzen
7.1 YogaPraktijk Elisabeth behoudt zich het recht voor om haar prijzen aan te passen. Een aanpassing van de prijs zal tijdig mondeling en digitaal worden gecommuniceerd.
7.2 YogaPraktijk Elisabeth behoudt zicht het voor de indeling van het lesrooster voor wat betreft tijd, programma en locatie te wijzigen.

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Eigen risico en aansprakelijkheid
1.1. Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico. Bij twijfel aan zijn of haar gezondheid wordt de deelnemer geadviseerd om een huisarts of specialist te raadplegen.
1.2 YogaPraktijk Elisabeth aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiele of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer.
1.3 YogaPraktijk Elisabeth is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer.
1.4 Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van YogaPraktijk Elisabeth, dienen te worden vergoed.

Artikel 2: Lidmaatschap
2.1 De deelnemer koopt een leskaart waarmee hij/zij kan deelnemen aan de yogalessen.
2.2 Indien deelnemer geen gebruik maakt van het recht van deelneming aan de lessen, vindt er geen restitutie plaats van het lesgeld.
2.4 Indien deelnemer niet bij de les aanwezig kan zijn en zich heeft afgemeld (uiterlijk een uur voor aanvang van de les) kan de les worden ingehaald tot uiterlijk 2 maanden daarna. Dit gebeurt altijd in overleg met YogaPraktijk Elisabeth, bij voorkeur per email.

Artikel 3: Betaling en Opzeggen
3.1 Facturen van YogaPraktijk Elisabeth hebben de betalingstermijn van 14 dagen vanaf factuurdatum zoals vermeld op de door deelnemer ontvangen factuur. De factuur moet in ieder geval betaald zijn voor aanvang van de lessen.
3.2 Indien de deelnemer de betalingsverplichtingen niet kan nakomen heeft YogaPraktijk Elisabeth het recht de deelnemer uit te sluiten van deelname met behoud van de betalingsverplichting(en) van Klant aan YogaPraktijk Elisabeth. YogaPraktijk Elisabeth behoudt het recht zowel administratieve als juridische kosten aan de deelnemer door te rekenen bij niet tijdige betaling.
3.3 De prijzen zoals vermeld op de website kunnen tussentijds worden aangepast. Klanten worden hiervan tijdig op de hoogte gesteld. Indien een deelnemer het met deze verhoging niet eens is dan bestaat de mogelijkheid voor de Klant het lopende Abonnement te beëindigen met inachtneming van de geldende opzegtermijn. Deelnemer dient wel aan alle
voorgaande betalingsverplichtingen te hebben voldaan.

Artikel 4: Yogamatten & Kussens
Voor alle yogalessen kan een deelnemer gebruik maken van een yogamat & kussen van YogaPraktijk Elisabeth.

Artikel 5: Feestdagen, vakantie en annulering lessen
5.1 Op feestdagen is YogaPraktijk Elisabeth gesloten. Dit zal tijdig worden gecommuniceerd via e-mail en worden vermeld op de website. yogalessen die komen te vervallen vanwege feestdagen kunnen binnen 2 maanden worden ingehaald.
5.2 Sluiting van YogaPraktijk Elisabeth wegens vakantie zal tijdig worden gecommuniceerd per website.
5.3 Indien deelnemer langer dan 4 weken op vakantie gaat, kan de leskaart in overleg met YogaPraktijk Elisabeth voor bepaalde tijd worden opgeschort.
5.4 Wanneer er onverwachts een les komt te vervallen wegens onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld bij ziekte of ongeval van docent) dan kan deelnemer de les tot maximaal 2 maanden na datum inhalen. Dit gaat altijd in overleg met YogaPraktijk Elisabeth.

6. Zwangerschap of ziekte
6.1 Bij ziekte kan in overleg met YogaPraktijk Elisabeth het lidmaatschap voor bepaalde tijd worden opgeschort.
Indien deelnemer toch wenst deel te nemen aan de yogalessen is dit geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid.
6.2 Indien deelnemer wegens zwangerschap wil stoppen met de yogalessen geldt er een opzegtermijn van één maand.|

7. Wijzigingen lesrooster, prijzen
7.1 YogaPraktijk Elisabeth behoudt zich het recht voor om haar prijzen aan te passen. Een aanpassing van de prijs zal tijdig mondeling en digitaal worden gecommuniceerd.
7.2 YogaPraktijk Elisabeth behoudt zicht het voor de indeling van het lesrooster voor wat betreft tijd, programma en locatie te wijzigen.