Privacy Policy

YogaPraktijk Elisabeth hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy geef ik heldere en transparante informatie over hoe ik omga met uw persoonsgegevens.
Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. YogaPraktijk Elisabeth houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

• Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;
• Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
• Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
• Geen persoonsgegevens doorgeven aan derden, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

YogaPraktijk Elisabeth is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy Policy vragen heeft dan kunt u altijd contact met Elisabeth Maas opnemen.

YogaPraktijk Elisabeth
Kokkel 18 A
1723 HX Noord-Scharwoude
06 – 44 88 51 65
info@praktijkyoga.nl

Verwerking persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door YogaPraktijk Elisabeth Maas verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
• Om te kunnen deelnemen aan de aangeboden lessen, workshops en cursussen/trainingen van YogaPraktijk Elisabeth
• Het incidenteel versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
• Het versturen van abonnement gerelateerde berichten.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:
• Voornaam;
• Tussenvoegsel;
• Achternaam;
• E-mailadres;
• Telefoonnummer;
• Geboortedatum;
• Geslacht;

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan mij geeft kan ik aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maak ik gebruik van een derde partij voor:
• Het verzorgen van de internet omgeving voor het publiceren van de website van YogaPraktijk Elisabeth;
• Het verzorgen van de (financiële) administratie;
• Het verzorgen van de ledenadministratie;
• Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Ik geef nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee ik geen verwerkersovereenkomst heb afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maak ik de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Ik zal uw gegevens nooit aan andere partijen verstrekken tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij mij opvraagt.
In een dergelijk geval dien ik medewerking te verlenen en ben dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kan ik uw persoonsgegevens delen met derden indien u ons hiervoor schriftelijk toestemming geeft.

Minderjarigen
Ik verwerk alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, de verzorger of de wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermein
YogaPraktijk Elisabeth bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, ik heb onder andere de volgende maatregelen genomen:
• Personen die namens YogaPraktijk Elisabeth van uw gegevens kennis kunnen nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
• Wij hanteren een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op onze systemen;
• Wij maken een back-up van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
• Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan dergelijke verzoeken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met Elisabeth Maas op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vind ik dat erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Privacy Policy

YogaPraktijk Elisabeth hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy geef ik heldere en transparante informatie over hoe ik omga met uw persoonsgegevens.
Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. YogaPraktijk Elisabeth houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

• Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;
• Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
• Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
• Geen persoonsgegevens doorgeven aan derden, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

YogaPraktijk Elisabeth is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy Policy vragen heeft dan kunt u contact met mij, Elisabeth Maas, opnemen.

YogaPraktijk Elisabeth
Elisabeth Maas
Oester 26
1723 HW Noord-Scharwoude
06 – 44 88 51 65
info@praktijkyoga.nl

Verwerking persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door YogaPraktijk Elisabeth Maas verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
• Om te kunnen deelnemen aan de aangeboden lessen, workshops en cursussen/trainingen van YogaPraktijk Elisabeth
• Het incidenteel versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
• Het versturen van abonnement gerelateerde berichten.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:
• Voornaam;
• Tussenvoegsel;
• Achternaam;
• E-mailadres;
• Telefoonnummer;
• Geboortedatum;
• Geslacht;

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan mij geeft kan ik aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maak ik gebruik van een derde partij voor:
• Het verzorgen van de internet omgeving voor het publiceren van de website(s) van YogaPraktijk Elisabeth;
• Het verzorgen van de (financiële) administratie;
• Het verzorgen van de ledenadministratie;
• Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Ik geef nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee ik geen verwerkersovereenkomst heb afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maak ik de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Ik zal uw gegevens nooit aan andere partijen verstrekken tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij mij opvraagt.
In een dergelijk geval dien ik medewerking te verlenen en ben dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kan ik persoonsgegevens delen met derden indien u ons hiervoor schriftelijk toestemming geeft.

Minderjarigen
Ik verwerk alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, de verzorger of de wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermein
YogaPraktijk Elisabeth bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, ik heb onder andere de volgende maatregelen genomen:
• Personen die namens YogaPraktijk Elisabeth van uw gegevens kennis kunnen nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
• Wij hanteren een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op onze systemen;
• Wij maken een back-up van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
• Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan dergelijke verzoeken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met mij op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.